Dla rodziców

Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem wychowawczym o tradycji sięgającej 1910 roku. Hufiec Kielce-Południe jest jedną z jednostek organizacyjnych ZHP. Głównym cel naszej działalności to przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia, co opisuje Misja ZHP:

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwańStatut ZHP

ZUCHY
6-10 lat

zuchelyCharakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

Gromada pracuje całością w formie systematycznych zbiórek. Zuchy podzielone są na “szóstki”. Nie organizują one samodzielnych zbiórek, podział ten funkcjonuje jedynie podczas zbiórki gromady. Charakterystycznym elementem zbiórek gromady jest krąg rady. Tu zapadają decyzje dotyczące życia gromady, rozstrzygane są wszelkie sytuacje konfliktowe. Każde dziecko ma wówczas prawo głosu.

HARCERZE
10-13 lat

DSC_5563Charakterystyczną formą aktywności w tej grupie metodycznej jest gra – rozumiana jako działanie pozwalające na przyswajanie technik harcerskich w podstawowym zakresie, nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, praca w zespołach zwanych zastępami oraz współzawodnictwo stwarzające możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie, ale też wraz z zastępowym, zaczynają współorganizować działania zastępu.

HARCERZE STARSI
13-16 lat

DSC_5307Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywają się regularnie. Harcerki i harcerze włączają się w organizację, przygotowanie programu, jak i prowadzenie zbiórek drużyny. W miarę potrzeb pojawiają się grupy zadaniowe. Dużą rolę odgrywa rada drużyny, która planuje zadania i po ich zrealizowaniu ocenia je.

WĘDROWNICY
16-21 lat

DSC_2558Wędrownicy to grupa niejednorodna. Największą część stanowią harcerze i harcerki uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych. Drugą grupę stanowią harcerze-studenci kontynuujący swoją działalność w drużynach wędrowniczych lub należący do kręgów akademickich, oraz inni dorośli harcerze.

Wędrownicy w okresie studenckim kończą swą działalność w ZHP, bądź kontynuują ją jako instruktorzy, starszyzna harcerska. Wędrowników cechuje aktywna postawa wobec otaczającego ich świata. Ważną dla nich rolę odgrywa samodzielne poznawanie świata, wybór najbardziej interesujących zagadnień i dostrzeżenie ważnych, społecznych problemów w myśl zasady: Wędrujemy przez świat po problemach, do człowieka.