Regulamin ZKK

Regulamin Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce Południe

I. Postanowienia ogólne

1. ZKK Hufca ZHP Kielce Południe działa w oparciu o uchwałę GK ZHP nr 25/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu „Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”.
2. ZKK hufca kieruje się w swojej pracy strategią pracy z kadrą w ZHP zawartą w „Strategii rozwoju ZHP do roku 2009” oraz „Planem Rozwoju Hufca ZHP Kielce Południe w latach 2005-2007”.

II. Działanie ZKK hufca

1. W skład ZKK wchodzą co najmniej 3 osoby posiadające odznakę kadry kształcącej w stopniu przynajmniej brązowym.
2. ZKK współpracuje z instruktorami hufca, w tym z KSI hufca oraz z zespołami kształceniowymi innych hufców.
3. Spotkania ZKK odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.

III. Członkostwo z ZKK

1. Członkiem ZKK może zostać czynny instruktor, który uzyskał pozytywną opinię ZKK i komendy hufca.
2. Członkowstwo w ZKK zatwierdza komendant hufca rozkazem.
3. Członek ZKK jest zobowiązany do:
– ukończenia najszybciej, jak tylko będzie mógł KKK (jeżeli jeszcze go nie ukończył)
– ciągłego samodoskonalenia
– uczestniczenia w co najmniej jednej formie doskonalącej w ciągu roku
– czynnego uczestnictwa w pracy zespołu, angażowania się w jego działalność
– przestrzegania Regulaminów GK ZHP oraz Regulaminu działania ZKK Hufca.
4. Wykluczony z ZKK może zostać instruktor, który:
– zrezygnuje z bycia członkiem ZKK
– nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków
– nie będzie stosował się do zapisów Regulaminu ZKK hufca
– nie będzie przestrzegał Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego oraz Regulaminów GK ZHP.
5. Odwołanie z ZKK zatwierdza komendant hufca rozkazem.
6. Szefem ZKK może zostać instruktor, który:
– jest członkiem ZKK hufca
– posiada co najmniej BOKK
– wyrazi chęć zostania szefem ZKK
– ukończył, lub ukończy w najbliższym możliwym terminie kurs szefów zespołów kształcenia.
7. Szefa ZKK powołuje komendant hufca rozkazem na wniosek członków ZKK.

IV. Zadania ZKK

1. ZKK ma obowiązek:
– planowania swojej pracy, podsumowania jej i analizy
– prowadzenia dokumentacji
– prowadzić kursy, warsztaty drużynowych, opiekunów prób instruktorskich, kadry szczepów
– współpracy z namiestnictwami, KSI i komendą hufca
– składać coroczne sprawozdanie z działalności zespołu do komendy hufca.
2. ZKK hufca poza swoją wewnętrzną działalnością, nadzoruje kursy zastępowych oraz inne formy kształceniowe organizowane na terenie hufca organizowane przez osoby nie należące do ZKK hufca.
3. Plan pracy ZKK zatwierdza komenda hufca na wniosek członków ZKK.

V. Zmiany w regulaminie

1. Zmian w regulaminie może dokonać ZKK hufca większością głosów członków zespołu.
2. Regulamin ZKK zatwierdza komenda hufca na wniosek członków ZKK.

dodał: Zespół Promocji